Sửa đổi, bổ sung quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Sửa đổi, bổ sung quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

(BĐT) - Từ ngày 20/3/2019, những quy định mới về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng sẽ có hiệu lực theo Nghị định số 14/2019/NĐ-CP (NĐ 14) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tháng 1, ngành tài chính kiến nghị xử lý hơn 981 tỷ đồng

Tháng 1, ngành tài chính kiến nghị xử lý hơn 981 tỷ đồng

(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, trong tháng đầu năm, toàn ngành tài chính đã thực hiện 1.587 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính 981.072 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 63.214 triệu đồng, số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 220.731 triệu đồng.